This website uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to its use of cookies.

Do not show this again
49th Janów Podlaski Auction & Summer Sale
Arabians of the State Studs
12 - 13th of August 2018

REGULAMIN

AUKCJA KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ 
12 sierpnia  2018

REGULAMIN AUKCJI

Informacje ogólne

1. Aukcja „Pride of Poland - Janów Podlaski Auction 2018” (zwana dalej Aukcją) zostanie zorganizowana na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski w dniu 12 sierpnia 2018 roku.
2. Stadniny koni arabskich (SK Janów Podlaski, SK Michałów, SK Białka) są zarówno podmiotem sprzedającym swoje własne konie, jak i Organizatorem Aukcji.

Udział w licytacji

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub inne podmioty posiadające zdolność prawną na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.
2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 EUR (słownie: dwa tysiące euro) lub 8.500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) w biurze Aukcji najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji, lub na konto w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  11 sierpnia  2018 roku znajdowało się na podanym rachunku bankowym, wyznaczonym do obsługi Aukcji.

Wpłaty wadium należy dokonywać na konto:

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. 
28-411 Michałów
Poland 
B.G.Ż. BNP PARIBAS S.A. Warszawa 
Oddział w Kielcach 

EUR - nr konta (IBAN): 
PL61 1600 1462 1841 5859 8000 0002
SWIFT (BIC): PPABPLPK

PLN - nr konta (IBAN):
PL88 1600 1462 1841 5859 8000 0001
SWIFT (BIC): PPABPLPK

3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia z listy głównej. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków Aukcji i traktowana jest jako zobowiązanie do ich przestrzegania. 
4. W przypadku zakupu konia wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu konia. 
5. W przypadku braku zakupu, wadium zostanie zwrócone wpłacającemu przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty Aukcji, a Organizator z kwoty wadium potrąci 100 EUR  lub 450 PLN za kupującego oraz 100 EUR lub 450 PLN za każdą osobę, która będzie mu towarzyszyła. 

Prowadzenie licytacji i sprzedaż koni

6. Aukcja odbywa się w systemie licytacji jawnej, która rozpocznie się w dniu 12 sierpnia 2018 roku o godzinie 18.00.
7. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni. Licytacja będzie prowadzona w walucie Euro. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 500,00 EUR (słownie: pięćset euro), jednak pozostawia się prawo do zmiany kwoty postąpienia w trakcie Aukcji przez Aukcjonera.
8. Każdy koń  posiada cenę rezerwową, to jest minimalną cenę wyznaczoną przez Właściciela, za którą może zostać sprzedany. Cena rezerwowa nie będzie ogłaszana przed, w trakcie, ani po Aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany Nabywcy za najwyższą cenę wylicytowaną, nie niższą od ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej. 
9. Licytowane ceny sprzedaży są cenami netto, do których doliczony zostanie stosowny  podatek VAT (8%). Kwota VAT zostanie zwrócona Nabywcy, który:
a. jest czynnym podatnikiem podatku VAT, dostarczy dokument potwierdzający posiadanie numeru rejestracji podatkowej dla Unii Europejskiej oraz potwierdzi wewnątrzwspólnotowy transport konia; 
b. przedstawi dokumenty eksportowe, potwierdzające eksport sprzedanego konia poza teren Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura eksportowa zostanie rozpoczęta na terenie Polski i zakończy się w ciągu 2 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za sprzedanego konia.  
10. Z chwilą  przybicia młotkiem dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży konia. Przybicie przez Aukcjonera ceny jest równoznaczne z nieodwołalnym zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
11. Aukcjonerowi przysługuje prawo do nieprzyjęcia oferty zakupu, a także do anulowania licytacji, bez podania przyczyny.
12. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń  poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty w inny sposób przez Aukcjonera.
13. Organizator  zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego konia przed lub w trakcie licytacji bez podania przyczyny, a także dopuszcza możliwość powtórnej licytacji konia, na którego nie została zawarta umowa kupna podczas pierwszej licytacji.

Obowiązki Nabywcy

14. Nabywca każdego konia ma obowiązek:
1) podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dane rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
2) natychmiast po udzieleniu przybicia podpisać formularz umowy kupna-sprzedaży przedstawiony przez Organizatora, który zawiera przedmiot sprzedaży, cenę sprzedaży, dane niezbędne do identyfikacji Kupującego, podpis osoby uprawnionej;
3) wpłacić pełną cenę zakupu, pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium traktowanego jako zaliczka na zakup konia, przelewem na rachunek bankowy Organizatora w imieniu którego występuje tu SK Michałów Spółka z o.o. w terminie 10 dni od daty licytacji (dotyczy  Nabywców krajowych i Nabywców z Unii Europejskiej) lub w terminie siedmiu dni od daty uzyskania wyników badań weterynaryjnych umożliwiających transport konia za granicę (dotyczy wyłącznie nabywców spoza Unii Europejskiej); 
4) odebrać na własny koszt każdego konia zakupionego na Aukcji w terminie i w miejscu określonym przez Organizatora.
15. Jeżeli Nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w ust. 14:
1) traci wadium bez możliwości zwrotu lub negocjacji;
2) traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna;
3) każdy koń i potomstwo urodzone po Aukcji z klaczy opisanej jako „źrebna”, a nie odebranej bądź nie zapłaconej w terminie, może zostać ponownie sprzedane. W każdym przypadku sprzedaż może odbyć się natychmiast lub w późniejszym terminie na licytacji publicznej lub sprzedaży bezpośredniej.
16. Prawo własności dotyczące zakupionych koni lub potomstwa urodzonego po Aukcji z klaczy opisanych jako „źrebne” nie przejdzie na Nabywcę, dopóki ten nie uiści pełnej kwoty zakupu łącznie z pozostałymi należnościami związanymi z niniejszymi warunkami lub innych należności wobec Organizatora.
17. Ryzyko związane z zakupionymi końmi oraz z potomstwem urodzonym po Aukcji przechodzi na Nabywcę wraz z „uderzeniem młotka” podczas licytacji.
18. Odebranie zakupionego konia z miejsca licytacji może nastąpić jedynie w przypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu przelewem na konto  Organizatora.
19. Sprzedane konie utrzymywane będą na ryzyko Nabywcy i na koszt Organizatora do 14 dni po Aukcji. Po tym terminie nabywca pokrywa koszty utrzymania w kwocie  30,00 PLN / dzień (słownie: trzydzieści złotych). Inne rozwiązania kwestii transportu lub utrzymania koni po terminie określonym w niniejszych Warunkach Nabywcy regulują na podstawie indywidualnych umów ze Sprzedającym.

Zalecenia dla Nabywców

20. Zaleca się, aby każdy Nabywca dokładnie obejrzał konie przed zakupem. Każdy koń sprzedawany jest w stanie „jak jest” i pod żadnym warunkiem dotyczącym sprzedaży nie gwarantuje się, że dany koń spełnia określone wymagania co do jakości, nadaje się do treningu, rozrodu lub do innych zakładanych celów. 
21. Konie można oglądać w stajni od godz. 9.00 w dniu Aukcji, do jednej godziny przed  rozpoczęciem licytacji.  
22. Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez Organizatora w niniejszych przepisach. Obowiązują wszystkie informacje i poprawki dotyczące danych w katalogu ogłaszane podczas Aukcji, a co za tym idzie, wszyscy Nabywcy zobowiązani są do obecności na początku licytacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia.

Opisy, zdrowie, zwroty i spory

23. Każdy koń oferowany na Aukcji ma potwierdzone pochodzenie, posiada paszport i  aktualne szczepienia przeciwko grypie.
24. Każdy koń oferowany na Aukcji został poddany weterynaryjnemu badaniu ogólnego stanu zdrowia – na życzenie Nabywcy lekarz weterynarii wystawi stosowne oświadczenie.
25. Każda klacz opisana jako „źrebna” posiada świadectwo pokrycia oraz pisemne oświadczenie lekarza weterynarii stwierdzającego źrebność wraz z datą badania. Świadectwo wraz z kopią dostępne jest do wglądu w biurze Aukcji. 
26. Każdy koń płci męskiej opisany niezgodnie ze stanem faktycznym, tzn. jako „ogier” w przypadku wnętra jedno- lub obustronnego, podlega zwrotowi, chyba że zostało to zaznaczone w opisie.
27. Każdy koń „tkający”, „wędrujący po boksie” podlega zwrotowi, chyba że narowy te zostały zaznaczone w opisie.
28. Zastrzega się, że Nabywca ma prawo do zwrotu zakupionych koni z powodu wymienionych w ust. 27 narowów pod warunkiem, że: w terminie 7 dni od daty wydania konia, Organizator otrzyma pisemny wniosek ze strony Nabywcy z prośbą o dokonanie oględzin zakupionego konia, u którego stwierdza się któryś z powyższych narowów lub aby stwierdzić, że koń nie został prawidłowo opisany zgodnie z niniejszymi warunkami.
29. Każdy koń, u którego wyniki testów krwi wykluczą możliwość wysyłki eksportowej, podlega zwrotowi.

Odpowiedzialność 

30. Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania Aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizator Aukcji nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania Aukcji lub imprez z nią związanych.
31. Organizator nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie Aukcji.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyn, od momentu przyjazdu na teren Aukcji i podczas całego czasu trwania Aukcji, chyba że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z koniem w momencie przybicia młotkiem przechodzi na Nabywcę.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne konie, ani za żadne szkody wyrządzone koniom i żadne kontuzje, jakie odniosą w trakcie przebywania na terenie Aukcji.
projekt strony IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl